Õppekorraldus ja kvaliteet

OÜ ANNELY SOOTSI KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

OÜ Annely Sootsi Koolitus tegutseb kvaliteedijuhtimise ja täiskasvanute koolituse põhimõtete alusel. Koolitusasutuse juhil Annely Sootsil on vastav väljaõpe ja pikaaegne koolitajakogemus erinevates valdkondades (tervis ja haigused, õendus, gerontoloogia, psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimine ja kvaliteedijuhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine, nõustamine, tervislik toitumine, toitumisnõustamine, toitumisteraapia). 

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMISE JA MENETLEMISE KORD

OÜ Annely Sootsi Koolitus tegutsebkvaliteedijuhimise põhimõtete kohaselt, mis muuhulgas tähendab õpilastelttagasiside küsimist ja neilt saadud informatsiooni arvestamist õppetöö sisu ja korraldusetäiustamisel ja muutmisel. 

Kooli töökorraldust või õppetööd puudutavadettepanekud ja kaebused võib esitada suuliselt või kirjalikult Annely Sootsile,teistele õpetajatele või koolituse assistendile. Koolituse telefonid jatöötajate meiliaadressid on avalikud. Kursuse intrenetilisti saadetud kirjadjõuavad alati ka õpetajateni, õpilased saavad oma küsimustele ja ettepanekuteleametliku vastuse. Kooli õpetajatele saadetud õppetööd puudutavad kirjadloetakse koolile saadetud kirjadeks, kui õpilase ja õpetaja vahel ei olesätestatud teisiti.

Igale kaebusele ja ettepanekule reageeritaksevõimalikult kiiresti. Kui vastamiseks on vajalik eelnev kollektiivne arutelu,kutsutakse kokku õpetajate koosolek ning vastatakse õpilasele 2 nädalajooksul. 

Kaebused vaadatakse läbi erapooletu komisjonipoolt, mille liikmed on pädevad küsimuse üle otsustama. Otsus tehakse ühiseltvõimalikult paljude õpetajate poolt, kes kõnealuse õppekava raames koolitusiläbi viivad. Otsusest antakse õpilas(t)ele teada kirjalikult.

Kõik ettepanekud kooli töökorralduse, õppekavamuutmise või õppetöö sisu kohta arutatakse läbi vajalike õpetajatega ningvajadusel viiakse muutused sisse võimalikult kiiresti. Muutustest teavitataksenii asjassepuutuvaid õpilasi kui õpetajaid.

Kooli ja õppija vaheline leping, õppemaksu tasumise kord

OÜ ANNELY SOOTSI KOOLITUSE ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD

Täisõppesse asudes võtab õpilane endalekohustuse tasuda kogu õppemaks. Tasujaks võivad olla eraisikud või firmad.Õppemaks sisaldab käibemaksu. 

Õppija tasub õppemaksu igakuiste maksetena, v.a juhtumid, kus Õppijal on kooliga kokkulepe tasuda teistsugusegraafiku alusel. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö läbiviimise, õppematerjalidening kohustuslike tööde juhendamise eest. 

Kui Õppija on õppetöö või selle osa eesttasunud, kuid selgub, et ta peab õppe katkestama, annab ta sellest koolileviivitamatult teada ning palub ettemakstud õppemaksu osa tagastada. Õppetööeest, milles õpilane on juba osalenud, õppemaksu ei tagastata. 

Kui Õppija teab osamaksu arvet saades, et takoolis õpinguid ei jätka, annab sellest arve saatnud kooli töötajale koheseltteada. Vastasel juhul tuleb arve sellel toodud tähtajaks tasuda. 

Õppetsüklitest puudumine kas haiguse tõttu võimõnel muul põhjusel õppemaksu tasumise kohustusest ei vabasta. Puudutudtsüklites tuleb vastavalt Kooli poolt pakutud võimalustele tagantjäreleosaleda. Igakuised maksed võivad tasumata jääda vaid juhul, kui õpilaseletehakse teistsugune maksegraafik. 

Kui Õppija ei soovi osaleda koolitusteltäismahus või soovib läbida koolituse tavagraafikuga võrreldes lühema ajajooksul, tuleb sellest Koolile teada anda. Õppijale koostatakse sel juhulerikava koos teistsuguse maksegraafikuga.

Kui Õppija soovib tavapärasest erinevatmaksegraafikut või taotleb õppemaksust vabastamist, tuleb selle kohta esitadaKooli direktorile põhjendatud avaldus. Avaldus vaadatakse läbi ja viiakse vajaduselavaldajaga läbi vestlus kuu aja jooksul. 

Kui Õppija eest tasub õppemaksu teine füüsilineisik või ettevõte, tuleb Õppijal sellest Koolile teada anda. 

Kui õppetasu muutub koolis õppimise aja jooksul,siis see ei laiene juba koolis käivatele õpilastele. Tasu õppe eest jääb samakskuni kooli lõpetamiseni.

Õpilasel on võimalik taotleda vastavalt kehtivaleseadusele Maksu- ja Tolliametist tulumaksutagastust.

Tekkivad vaidlused püütakse lahendada Kooli jaÕppija vahelistel läbirääkimistel. Kokkulepete mittesaavutamisel lahendataksevaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Kohustustemittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kuiselle põhjuseks on vääramatu jõud.

Kooli direktor Annely Soots