Õppekorraldus ja kvaliteet

TERVISEKOOLI KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool tegutseb kvaliteedijuhtimise ja täiskasvanute koolituse põhimõtete alusel. Koolitusasutuse juhil Annely Sootsil on vastav väljaõpe ja pikaaegne koolitajakogemus erinevates valdkondades (tervis ja haigused, õendus, gerontoloogia, psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimine ja kvaliteedijuhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine, nõustamine, tervislik toitumine, toitumisnõustamine, toitumisteraapia). 

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMISE JA MENETLEMISE KORD

OÜ Annely Sootsi Koolituses rakendatavad kvaliteedijuhimise põhimõtted tähendavad õppijatelt tagasiside küsimist ja neilt saadud informatsiooni arvestamist õppetöö sisu ja korralduse täiustamisel ja muutmisel. 

Kooli töökorraldust või õppetööd puudutavad ettepanekud ja kaebused võib esitada suuliselt või kirjalikult Annely Sootsile, teistele koolitajatele või koolituse assistendile. Koolituse telefonid ja töötajate meiliaadressid on avalikud. Kursuse internetilisti saadetud kirjad jõuavad alati ka koolitajateni, õppijad saavad oma küsimustele ja ettepanekutele ametliku vastuse. Koolitajatele saadetud õppetööd puudutavad kirjad loetakse koolile saadetud kirjadeks, kui õppija ja koolitaja vahel ei ole sätestatud teisiti.

Igale kaebusele ja ettepanekule reageeritakse võimalikult kiiresti. Kui vastamiseks on vajalik eelnev kollektiivne arutelu, kutsutakse kokku koolitajate koosolek ning vastatakse õppijatele 2 nädala jooksul. 

Kaebused vaadatakse läbi erapooletu komisjoni poolt, mille liikmed on pädevad küsimuse üle otsustama. Otsus tehakse ühiselt võimalikult paljude koolitajate poolt, kes kõnealuse õppekava raames koolitusi läbi viivad. Otsusest antakse õppija(te)le teada kirjalikult.

Kõik ettepanekud kooli töökorralduse, õppekava või õppetöö sisu kohta arutatakse läbi koolitajatega ning vajadusel viiakse muutused sisse võimalikult kiiresti. Muutustest teavitatakse nii asjassepuutuvaid õppijaid kui koolitajaid.

Kooli ja õppija vaheline leping, õppemaksu tasumise kord

OÜ ANNELY SOOTSI KOOLITUSE ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD

Täisõppesse asudes võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks. Õppemaksu tasujaks võib olla eraisik või firma. Õppemaks sisaldab käibemaksu. 

Õppija tasub õppemaksu igakuiste maksetena, v.a juhtumid, kus õppijal on kooliga kokkulepe tasuda teistsuguse graafiku alusel. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö läbiviimise, õppematerjalide ning kohustuslike tööde juhendamise eest. 

Kui õppija on õppetöö või selle osa eest tasunud, kuid selgub, et ta peab õppe katkestama, annab ta sellest koolile viivitamatult teada ning palub ettemakstud õppemaksu osa tagastada. Õppetöö eest, milles õppija on juba osalenud, õppemaksu ei tagastata. 

Kui õppija teab osamaksu arvet saades, et ta koolis õpinguid ei jätka, annab ta sellest arve saatnud kooli töötajale koheselt teada. Vastasel juhul tuleb arve sellel toodud tähtajaks tasuda. 

Õppetsüklitest puudumine kas haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel õppemaksu tasumise kohustusest ei vabasta. Puudutud tsüklites tuleb vastavalt kooli poolt pakutud võimalustele tagantjärele osaleda. Igakuised maksed võivad tasumata jääda vaid juhul, kui õppijale tehakse teistsugune maksegraafik. 

Kui õppija ei soovi osaleda koolitustel täismahus või soovib läbida koolituse tavagraafikuga võrreldes lühema aja jooksul, tuleb sellest koolile teada anda. Õppijale koostatakse sel juhul erikava koos teistsuguse maksegraafikuga.

Kui õppija soovib tavapärasest erinevat maksegraafikut või taotleb õppemaksust vabastamist, tuleb selle kohta esitada kooli juhile põhjendatud avaldus. Avaldus vaadatakse läbi ja viiakse vajadusel avaldajaga läbi vestlus kuu aja jooksul. 

Kui õppija eest tasub õppemaksu teine füüsiline isik või ettevõte, tuleb õppijal sellest koolile teada anda. 

Kui õppetasu muutub koolis õppimise aja jooksul, siis ei laiene see juba koolis käivatele õppijatele. Tasu õppe eest jääb samaks kuni kooli lõpetamiseni.

Õppijal on võimalik taotleda vastavalt kehtivale seadusele Maksu- ja Tolliametist tulumaksutagastust.

Tekkivad vaidlused püütakse lahendada kooli ja õppija vahelistel läbirääkimistel. Kokkulepete mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud.

Tervisekooli juht Annely Soots