Annely Soots

Töötan igapäevaselt Tervisekooli juhi ja õpetajana ning võtan vastu kliente funktsionaalse toitumise terapeudina.  Õpetan toitumise, nõustamise ja terviseedendusega seotud teemasid, soovi korral viin läbi ka psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimise ning suhtlemise alaseid koolitusi. 2009. aastal lõpetasin toitumisterapeudi  õppe täies mahus. Aastatel 2007-2017 olen läbinud hulganisti täiendkoolitusi Bioloogilise/Funktsionaalse Meditsiini vallas (417 tunni ulatuses). Vt CV-d

Olen toitumisteraapia pioneer Eestis. Selle teemaga hakkasin tegelema seoses oma lapselapse tõsise haigusega. Kuna Eestist ei olnud võimalik vajalikke spetsialiste leida, siis tänu oma arstiharidusele ning õdede õpetamise kogemusele hakkasin ise toitumisteraapiat õppima ning mõne aasta möödudes juba ka teisi õpetama.

Meie õpetajateks on olnud biokeemik dots. Tiiu Vihalemm TÜ-st, prof. Boyd Haley Kentucky Ülikoolist, prof. Karl Ludvig Reichelt Oslo Pediaatrilisest Ülikoolist ja DAN´i arst dr Chun Wong Ameerikast.
Oma õpetuses baseerume ainult tõenduspõhistele andmetele, rakendades ellu uusimaid teadusuuringutest pärit teadmisi.

Pean ennast holistiliseks terapeudiks. Vaatlen inimest biopsühhosotsiaalse tervikuna ning sellele olen ka oma õpetuse koolis üles ehitanud. Olen lõpetanud arstiteaduskonna ja psühholoogia eriala ülikoolis, olen õppinud psühhoteraapiat täiendkoolitusena, käinud kaks aastat sotsiaaltöö magistrantuuris ning õpetanud mitukümmend aastat õdesid. Olen osalenud väga paljudes eakate ja puudega inimeste ning koduhoolduse ja-õenduse alastes projektides, k.a üleeuroopalistes.

Olen Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees. Tegelen aktiivselt toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis. Olen olnud kahel korral toitumisnõustajate ja -terapeutide kutsestandardite koostamise meeskonnas (EV Kutsekoda) ning aastal 2020 olen kutsekomisjoni liige.

Minu taustast 

Lõpetasin 1982. a. TRÜ arstiteaduskonna ravi erialal ja mind suunati tööle Tartu Meditsiinikooli. Minust sai õdede õpetaja, õdede õpetaja kutse sain Tallinna Pedagoogikaülikoolis läbi viidud Kopenhaageni Õdede Kooli kursusel.

1992. a lõpetasin Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna psühholoogia erialal, olen õppinud kognitiivkäitumuslikku psühhoteraapiat ja pereteraapiat. Olen Eesti Kognitiivkäitumisteraapia Assotsiatsiooni (EKKA) liige, oma õpetustes kasutan peamiselt sellest teraapiast pärinevat teadmist.

Õppisin kaks aastat ka TÜ Sotsiaalteaduskonna magistriõppes. Olen juhtinud väga paljusid sotsiaaltööga seotud projekte.

Tartu Meditsiinikoolis õppejõuna töötades sain koolitust ka Taani õdedelt. See muutis minu arusaama õendusest ja meditsiinist, mis eelnevalt oli olnud mehhanistlik, haiguse- ja ravikeskne. Aastatel 1992-1997 juhtisin Tartu Meditsiinikoolis eksperimentaalkursust, kus rakendasime oma edumeelse meeskonnaga holistilist õpetust ning õpilasekeskset õpetamismeetodit. Eksperiment oli väga edukas ja tulemused suurepärased. See andis meile hea kogemuse, osalesime Eesti-Taani ühisprojektis, mille eesmärgiks oli Eesti Meditsiinikoolidele uue õppekava koostamine.

1996. aastast alates tegutsen eraettevõtjana omaenda loodud koolituskeskuses, praeguses Terviskoolis. Tervisekool on olnud kuni 2016. aastani ainuke kool Eestis, kus koolitati toitumisnõustajaid ja -terapeute. Kuni 2011. aastani koolitati ainukese koolina ka hooldajaid, koduõdesid ja pereõdesid, kuid Tervisekool lõpetas nende väljaõppe 2011.a.

1997. aastast alates olen tegelnud eakate hoolekande probleemide edendamisega. Olen Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) asutajaliige ning esimene juhatuse esimees. Kuni 2008. aastani juhtisin EGGA projekte. Viimasteks olulisemateks projektideks pean hooldusteenuste ja toetuste vajaduse hindamise instrumentide koostamist eakatele ja puudega laste peredele.

Olen õnnelik selle üle, et olen saanud töötada väga erinevates meeskondades, mille käigus olen saanud meeskonnatöö kogemust ning õppinud juhtimist kõige enam.

Olin MTÜ Stelior üks asutajatest 2005.aastal ning juhtisin projekti “Raskmetallide ja muude toksiliste teguritega seonduvad patoloogiad, nende vältimine, tuvastamine ja ravi. Toiduainete varjatud talumatus” aastatel 2007-2008. Nimetatud ühingust lahkusin selleks, et asutada ETTA. Stelior ei vastanud minu nägemusele üle-Eestilisest toitumisalast teadmist edendavast ühingust. Steliorist saadud kogemused aga on hindamatu väärtusega tegelemisel autistide ning käitumishäiretega laste ning nende vanematega. Olen väga tänulik pr. Elke Arodile Šveitsist meie juhendamise eest Steliori tegutsemise esimestel aastatel.

2016- 2019. a. on ilmunud järgmised toitumisteraapia-alased raamatud: 

  • 2018. aastal ilmus toitumisnõustajatele mõeldud õpik: “Tervis toidust”
  • 2019. aastal selle jätkuna õpik: “Toiduianete tervistav toime”
  • 2019. aastal ilmus uus trükk õpikust: “Nõustamine ja läbipõlemise ennetamine nõustamistöös”
  • Koostasin ja toimetasin toitumisnõustajate ja -terapeutide poolt kirjutatud raamatut “Laste toitumine ja tervis”, mis ilmus kirjastuse Pegasuse poolt aastal 2016.
  • 2016. a ilmunud “Geronoloogia” kõrgkooliõpikusse kirjutasin peatüki eakate toitumisest.
  • Alates aastast 2011 annab Tervisekool välja ajakirja Toitumisteraapia, milles olen sisutoimetaja ja retsensent koostöös biokeemik-toitumisteadlane Tiiu Vihalemmaga. Koostöö Tiiu Vihalemmaga toimub pidevalt ka kooli õppematerjali ja õpikuid koostades.
  • Olen retsenseerinud mitmeid toitumisteraapia-alaseid raamatuid.

Minu tegutsemine erinevates projektides:

1998 -1999: Eesti vanuripoliitika komisjoni liige. Eesti vanuripoliitika aluste väljatöötamise meeskonna liige.

2002. a. veebruar-detsember: EV Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuprojekt 2015 alamkomponent A “Tervishoisüsteemi ümberkorraldamine” alamprojekti “Hooldusravi” koolitusprojekti juht.
Eesti Hooldusravi Arengukava väljatöötamise meeskonna liige, Harju ja Lääne maakonna Hooldusravi arengukava väljatöötamise meeskonna juht.

2003-2005: TÜ Sisekliiniku erakorraline teadur, Euroopa 5. raamprojekti 2003-2005 Care Keys projekti liige 2004-2006.

2004-2005: EÕL ja EGGA ühistöö “Koduõenduse tegevusjuhendi väljatöötamine ja koduõenduse audit” meeskonna liige.

2005: Berliini Sotsiaaluuringute Keskus (WZB), teadusuuringu läbiviija Eestis.

1997-2007: erinevate EGGA sotsiaal-ja tervishoiuteemaliste arendus- ja uurimusprojektide juht ja liige:

1997-2001: EGGA ja Avatud Eesti Fondi koolitusprojektide “Geriaatrilise hariduse edendamine Eestis” projekti juht ja liige.

1999: EGGA ja Avatud Eesti Fondi koolitusprojekti “Tugiisik haiget vanurit hooldavatele pereliikmetele” projekti juht.

2000: EGGA ja Avatud Eesti Fondi projekti “Eesti vanuripoliitika aluste ellurakendamine Eestis” eakate ravi ja hoolekande töögrupi liige.

2001: EGGA ja Eesti Haigekassa projekti “Aita aitajat” projekti juht. Koolituskursused haiget vanurit kodus hooldavatele pereliikmetele.Tartus ja Tallinnas.

2003-2005: Euroopa 5. raamprojekti CARMA (Care of The Aged at The Risk of Marginalisation) QLRT-2001-02341 “Marginalisatsiooni riskiga eakate hooldus” Eesti partneri EGGA projektijuht.

2004-2006: EGGA ja EV Sotsiaalministeeriumi ühisprojektide “Eakate ja täiskasvanute hooldusvajaduse hindamine, hindamisinstrumentide väljatöötamine, sotsiaaltöötajate koolitus ja hindamistulemuste analüüside teostamine” juht.

2006: Tartu linna ja EGGA ühisprojekti “Tartu linna puuetega täiskasvanute hooldusteenuste vajadus” uuringu juht.

2007-2008: EV Sotsiaalministeeriumi ja EGGA koostööprojekti “Puuetega laste ja nende perede hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamisinstrumendi väljatöötamine” projekti juht, 2009. a. jätkuprojekti meeskonna liige.

2012-2013 ja 2017-2018. Toitumisnõustajate ja -terapeutide kutsestandardite väljatöötamise meeskonna liige.

2020 – Toitumisnõustajale ja -terapeudile kutse andmise Kutsekomisjoni liige.