TOITUMISNÕUSTAJA ja TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õpe I, II ja III moodul

Miks tulla just Tervisekooli toitumisspetsialisti koolitusele? 

Tervisekooli õppekavad ja koolituse põhimõtted vastavad kõikidele täiskasvanukoolitusele seatud uutele nõuetele, mis kehtivad alates 2016. aasta algusest.

Kursused toimuvad üks kord kuus ning kestavad kaks kuni kolm päeva. Vaata koolituse kava, toimumise aegu ja maksumust vastava kursuse juurest, millega soovid liituda. Tervisenõustaja toitumise alal õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus. Esimest tervisliku toitumise aluste moodulit võib läbida ka ilma toitumisnõustaja ja tervisnõustaja toitumise alal õpet jätkamata. Toitumisterapeudi õppesse astumisel on kõrghariduse nõue.  

NB! Tervisekooli toitumisnõustajaõppe saab läbida ka individuaalse kava alusel lühema ajaga.

Õpilane kirjutab kooli astudes motivatsioonikirja ning esitab koolile avalduse, elulookirjelduse ning koopia kooli lõputunnistusest. Täida see blankett ja saada merike@tervisekool.ee. Lisainformatsiooni küsi telefonidel 7441340 ja 5082596 ning e-kirja teel aadressilt merike@tervisekool.ee. Vajadusel viiakse õpilasega läbi vestlus kas enne kooli astumist või esimeste toitumisnõustaja koolituse tsüklite jooksul.

Õpe on tasuline, õppemaksu saab tasuda osade kaupa. Igakuine summa sõltub koolis õpitud kuude arvust. Kursuse üldpikkus on kursuseti erinev. Vt Õppemaksu tasumise korda ning loe läbi õpilase ning kooli vaheline leping, mis jõustub alates II moodulist.

Toitumisnõustaja õppe vorm on täiendõpe. Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda ning tööandjalt saab taotleda õppepuhkust. 

Tervisekool on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Tervisekooli TOITUMISNÕUSTAJA/TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL või TOITUMISTERAPEUDI/FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI täisõpe koosneb kokku viiest moodulist - erinevast tasemest (tasemete kirjeldused siin). Iga tase eeldab eelneva(te) taseme(te) läbimist.

I TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMISE moodul 
II moodul TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPE 
III moodul TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL VÕI TOITUMISTERAPEUDIÕPE
IV ja V moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAAS- JA TÄISÕPE

Tervisekooli TOIUTMISNÕUSTAJA ÕPPES on rohkem tervisealaseid teemasid kui kutsestandard seda nõuab ehk toitumisterapeudi baastasemel teadmisi. Toitumisnõustaja õpe jaguneb kahte moodulisse (Toitumisnõustaja baasõpe ja Tervisenõustaja toitumise alal jätkuõpe), aga soovitav on veel jätkata IV moodulis ehk Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõppes, mille saab lõpetada funktsionaalse toitumise nõustajana.

TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE TERVISEKOOLIS

Koolis õpetatakse õpilast tegema tervislikumaid toiduvalikuid, tervislikult toitu valmistama ning teisi inimesi nõustama tervisliku tasakaalustatud toitumise osas. Õpetatakse kasutama tõenduspõhist kirjandust, toetudes uusimatele teaduslikele allikatele. Õpe koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast. Peale kohustusliku õppematerjali pakutakse õpilasele suures mahus lisalugemist. Soovitav on koolis õpitut kohe praktiseerima hakata.

Kõigepealt õpitakse tundma erinevaid toiduaineid ja tervisliku tasakaalustatud toitumise aluseid.  
Seejärel õpitakse menüüde analüüsimist nii portsjonite süsteemis kui toitumisprogramme kasutades ja praktiseeritakse menüüde analüüsimist ning tervisliku tasakaalustatud toitumise soovituste jagamist õppetöö vahelisel perioodil.

Järgnevalt õpitakse nõustamise aluseid ning kaaluprobleemide ja seedevaevustega isikute nõustamist, millele järgneb juba nõustamise praktiseerimine, kasutades koolis õpitud teadmisi ja harjutades nõustamisoskusi. Õpilane valib ise endale nõustamist soovivad kliendid, kes võivad esialgu olla oma tuttavad ja pereliikmed. Kolmandas moodulis õpitakse erinevate terviseprobleemidega ning muude toitumislike eripäradega isikute toitumisnõustamist ning keskendutakse meeskonnatööle toitumisterapeutide jt septsialistidega.

Õppetöö koosneb auditoorsest õppest loengute, praktikumide ja seminaridena, lisaks sellele ka iseseisvast tööst õppematerjalide ning klientidega. Superviseeritud praktika tähendab juhendatud tööd kliendiga, juhtumite ja menüüde analüüside kirjutamist ja nende esitamist ja arutamist superviisoritega. Tööd ja eksamid on arvestuslikud, hindeid ei panda. Üle poole õppetööst tuleb teha iseseisvalt klientide ning õppematerjaliga. Õppetöö eest tasu hõlmab ka superviseeritud praktika ning tööde juhendamist. 

Alates aastast 2018. saab pärast toitumisnõustaja baasõpet minna ka TOITUMISTERAPEUDI ÕPPESSE. See õpe on soovitav läbida meditsiinisüsteemis töötajatel, see on haiguspuhuse toitumise moodul.

Tervisenõustaja toitumise alal saab õppida edasi FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJAKS VÕI -TERAPEUDIKS.

Tervisekoolil on pikaajaline toitumisnõustajate koolitamise kogemus. Oleme aastatega oma õppekava pidevalt muutnud vastavalt saadud tagasisidele ja muutunud teadmistele toitumise vallas. Juba 2008. aastast alates oleme koolis õpetanud samade teadmiste alusel, mis on võetud kokku 2012. aastal uutes Põhjamaade toidusoovitustes (PTS). Samuti lähtume Eesti riiklikest toitumisjuhistest. Nii Põhjamaade kui Eesti uued toitumissoovitused on välja arendatud suure teadlaste meeskonna poolt kaasaegse teadusinfo ja kättesaadavate usaldusväärsete andmete baasil.

2018. a suvel ilmub Terviskooli poolt koostatud esimene õpik toitumisnõustajatele ja -terapeutidele. 
I osa "Tervis toidust" Põhjalik ülevaade tervisliku tasakaalustatud toitumise alusetest
II osa "Toiduainete tervistav toime" Erinevate toiduainete kirjeldused

2011. a. algatasime toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise, kool osales standardi väljatöötamisel ning pärast selle valmimist 2013. aastal on toitumisnõustaja õppekava viidud kutsestandardiga kooskõlla.
2018. aastal osalesid kaks kooli õpetajat, Annely Soots ja Triin Muiste, kutsestandardite uuendamise meeskonnas ning pärast seda viidi kooli õppekavadesse sisse uued muutused. 

Tervisekoolis antakse aga toitumisnõustajatele lisaks kutsestandardis nõutavale tasemele lisateadmisi ning pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse pidevalt toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse nii õpilastele kui töötavatele toitumisnõustajatele supervisiooni, koolitatakse superviisoreid (mentoreid). Tervisekool panustab ka töötavate toitumisnõustajate töö kvaliteedi tõstmisesse läbi töötajate ühingute ETNÜ ja ETTA.

Õpe Terviskeoolis keskendub inimese tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele. Toit peaks mõjutama positiivselt meie kehalisi protsesse.