TOITUMISNÕUSTAJA ja TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL ÕPE

Miks tulla just Tervisekooli tervisenõustaja toitumise alal kursusele? Loe siit erinevate toitumisala spetsialistide kohta Eestis ja mujal maailmas. 

Tervisekooli õppekavad ja koolituse põhimõtted vastavad kõikidele täiskasvanukoolitusele seatud uutele nõuetele, mis kehtivad alates 2016. aasta algusest. Õpetajad ja õppekavad ning õppetöö korraldus ja kvaliteedi kindlustamine. 

Kursused toimuvad üks kord kuus ning kestavad kaks kuni kolm päeva. Vaata koolituse kava, toimumise aegu ja maksumust vastava kursuse juurest, millega soovid liituda. Tervisenõustaja toitumise alal õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus. Esimest tervisliku toitumise aluste moodulit võib läbida ka ilma toitumisnõustaja ja tervisnõustaja toitumise alal õpet jätkamata. Toitumisnõustaja õppesse astumisel on keskhariduse nõue.  

Õpilane kirjutab kooli astudes motivatsioonikirja ning esitab koolile avalduse, elulookirjelduse ning koopia kooli lõputunnistusest. Täida see blankett ja saada merike@tervisekool.ee. Lisainformatsiooni küsi telefonidel 7441340 ja 5082596 ning e-kirja teel aadressilt merike@tervisekool.ee. Vajadusel viiakse õpilasega läbi vestlus kas enne kooli astumist või esimeste toitumisnõustaja koolituse tsüklite jooksul.

Õpe on tasuline, õppemaksu saab tasuda osade kaupa. Igakuine summa sõltub koolis õpitud kuude arvust. Kursuse üldpikkus on kursuseti erinev. Vt Õppemaksu tasumise korda ning loe läbi õpilase ning kooli vaheline leping, mis sõlmitakse õpilasega alates II moodulist.

Toitumisnõustaja õppe vorm on täiendõpe. Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda ning tööandjalt saab taotleda õppepuhkust. 

Tervisekool on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Toitumisnõustaja õppe maht on 600 tundi ning see jaguneb kahte ossa/kolme moodulisse:
I osa (I moodul) - Tervisliku tasakaalustatud toitumise alused ning toidu valmistamine
II osa koosneb kahest moodulist
(II moodul) - Toitumisnõustaja baastase, mis lõpeb eksamiga ning
(III moodul) - Tervisenõustaja toitumise alal õpe.

Tervisekooli toitumisnõustaja õppes on rohkem tervisealaseid teemasid kui kutsestandard seda nõuab ehk toitumisterapeudi baastasemel teadmisi (teemasid ja oskuseid).

Koolis õpetatakse õpilast tegema tervislikumaid toiduvalikuid, tervislikult toitu valmistama ning teisi inimesi nõustama tervisliku tasakaalustatud toitumise osas. Õpetetakse kasutama tõenduspõhist kirjandust, toetudes uusimatele teaduslikele allikatele. Õpe koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast. Peale kohustusliku õppematerjali pakutakse õpilasele suures mahus lisalugemist. Soovitav on koolis õpitut kohe praktiseerima hakata.

Kõigepealt õpitakse tundma erinevaid toiduaineid ja tervisliku tasakaalustatud toitumise aluseid.  
Seejärel õpitakse menüüde analüüsimist nii portsjonite süsteemis kui toitumisprogramme kasutades ja praktiseeritakse menüüde analüüsimist ning tervisliku tasakaalustatud toitumise soovituste jagamist õppetöö vahelisel perioodil.

Järgnevalt õpitakse nõustamise aluseid ning kaaluprobleemide ja seedevaevustega isikute nõustamist, millele järgneb juba nõustamise praktiseerimine, kasutades koolis õpitud teadmisi ja harjutades nõustamisoskusi. Õpilane valib ise endale nõustamist soovivad kliendid, kes võivad esialgu olla oma tuttavad ja pereliikmed. Kolmandas moodulis õpitakse erinevate terviseprobleemidega ning muude toitumislike eripäradega isikute toitumisnõustamist ning keskendutakse meeskonnatööle toitumisterapeutide jt septsialistidega.


Õppetöö koosneb auditoorsest õppest loengute, praktikumide ja seminaridena, lisaks sellele ka iseseisvast tööst õppematerjalide ning klientidega. Superviseeritud praktika tähendab juhendatud tööd kliendiga, juhtumite ja menüüde analüüside kirjutamist ja nende esitamist ja arutamist superviisoritega. Tööd ja eksamid on arvestuslikud, hindeid ei panda. Üle poole õppetööst tuleb teha iseseisvalt klientide ning õppematerjaliga. Õppetöö eest tasu hõlmab ka superviseeritud praktika ning tööde juhendamist. 

Nõustajaõppes on kohustuslik nõustada õppeperioodi jooksul kokku 20 kliendijuhtumit, nendest 5 toitumisnõustaja õppe moodulis. (sh ühte last, ühte rasedat ja ühte eakat). 

Loe eraldi rubriigist erinevate toitumisala spetsialistide ja nende koolituse taseme kohta, et mõista, kes on toitumisnõustaja, kes nutritsionist, kes dietoog, kes kliinilise toitmise spetsialist, kes toitumisterapeut jne.

Tervisenõustaja toitumise alal saab õppida edasi baastasemel toitumisterapeudiks (kava pannakse üles 2018. aasta kevadel) ja funktsionaalse toitumise terapeudiks, mille esimene osa on funktsionaalse toitumise nõustaja õpe (funktsionaalse toitumisterapeudiõppe esimene osa, mis eeldab seda, et õpilane tegutseb toitumisnõustaja või -terapeudina). 

Tervisekoolil on pikaajaline toitumisnõustajate koolitamise kogemus. Oleme aastatega oma õppekava pidevalt muutnud vastavalt saadud tagasisidele ja muutunud teadmistele toitumise vallas. Juba 2008. aastast alates oleme koolis õpetanud samade teadmiste alusel, mis on võetud kokku 2012. aastal uutes Põhjamaade toidusoovitusetes (PTS). Samuti lähtume Eesti riiklikest toitumisjuhistest. Põhjamaade toitumissoovitused on välja arendatud suure teadlaste meeskonna poolt kaasaegse teadusinfo ja kättesaadavate usaldusväärsete andmete baasil. Vaata PTS eesti keeles rubriigist "lugemist".

2011. a. algatasime toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise, kool osales standardi väljatöötamisel ning pärast selle valmimist 2013. aastal on toitumisnõustaja õppekava viidud kutsestandardiga kooskõlla. Tervisekoolis antakse aga toitumisnõustajatele lisaks kutsestandardis nõutavale tasemele lisateadmisi ning pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse pidevalt toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse nii õpilastele kui töötavatele toitumisnõustajatele supervisiooni, koolitatakse superviisoreid (mentoreid). Tervisekool panustab ka töötavate toitumisnõustajate töö kvaliteedi tõstmisesse läbi töötajate ühingute ETNÜ ja ETTA.

Õpe Terviskeoolis keskendub inimese tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele. Toit peaks mõjutama positiivselt meie kehalisi protsesse.