Kooli õppekorraldus ja kvaliteet

OÜ ANNELY SOOTSI KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED


OÜ Annely Sootsi Koolitus tegutseb kvaliteedijuhtimise ja täiskasvanute koolituse põhimõtete alusel. Koolitusasutuse juhil Annely Sootsil on vastav väljaõpe ja pikaaegne koolitajakogemus erinevates valdkondades (tervis ja haigused, õendus, gerontoloogia, psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimine ja kvaliteedijuhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine, nõustamine, tervislik toitumine, toitumisnõustamine, toitumisteraapia).


ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMISE KVALITEEDI KINDLUSTAMISE ALUSED

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED


KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMISE JA MENETLEMISE KORD

OÜ Annely Sootsi Koolitus tegutseb kvaliteedijuhimise põhimõtete kohaselt, mis muuhulgas tähendab õpilastelt tagasiside küsimist ja neilt saadud informatsiooni arvestamist õppetöö sisu ja korralduse täiustamisel ja muutmisel.

Kooli töökorraldust või õppetööd puudutavad ettepanekud ja kaebused võib esitada suuliselt või kirjalikult Annely Sootsile, teistele õpetajatele või koolituse assistendile. Koolituse telefonid ja töötajate meiliaadressid on avalikud. Kursuse intrenetilisti saadetud kirjad jõuavad alati ka õpetajateni, õpilased saavad oma küsimustele ja ettepanekutele ametliku vastuse. Kooli õpetajatele saadetud õppetööd puudutavad kirjad loetakse koolile saadetud kirjadeks, kui õpilase ja õpetaja vahel ei ole sätestatud teisiti.

Igale kaebusele ja ettepanekule reageeritakse võimalikult kiiresti. Kui vastamiseks on vajalik eelnev kollektiivne arutelu, kutsutakse kokku õpetajate koosolek ning vastatakse õpilasele 2 nädala jooksul.

Kaebused vaadatakse läbi erapooletu komisjoni poolt, mille liikmed on pädevad küsimuse üle otsustama. Otsus tehakse ühiselt võimalikult paljude õpetajate poolt, kes kõnealuse õppekava raames koolitusi läbi viivad. Otsusest antakse õpilas(t)ele teada kirjalikult.

Kõik ettepanekud kooli töökorralduse, õppekava muutmise või õppetöö sisu kohta arutatakse läbi vajalike õpetajatega ning vajadusel viiakse muutused sisse võimalikult kiiresti. Muutustest teavitatakse nii asjassepuutuvaid õpilasi kui õpetajaid.