Kooli ja õppija vaheline leping, õppemaksu tasumise kord


KOOLI JA ÕPPIJA VAHELINE LEPINGsh
OÜ ANNELY SOOTSI KOOLITUSE ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD

Täisõppesse asudes võtab õpilane endale kohustuse tasuda kogu õppemaks. Tasujaks võivad olla eraisikud või firmad. Õppemaks sisaldab käibemaksu.

Õppija tasub õppemaksu igakuiste maksetena, v.a. juhtumid, kus Õppijal on kooliga kokkulepe tasuda teistsuguse graafiku alusel. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö läbiviimise, õppematerjalide ning kohustuslike tööde juhendamise eest.

Kui Õppija on õppetöö või selle osa eest tasunud, kuid selgub, et ta ei saa või ei soovi õpingutega jätkata, annab ta sellest koolile viivitamatult teada ning palub ettemakstud õppemaksu osa tagastada. Õppetöö eest, milles õpilane on juba osalenud, õppemaksu ei tagastata.

Kui Õppija teab osamaksu arvet saades, et ta koolis õpinguid ei jätka, annab sellest arve saatnud kooli töötajale koheselt teada. Vastasel juhul tuleb arve sellel toodud tähtajaks tasuda.

Õppetsüklitest puudumine kas haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel õppemaksu tasumise kohustusest ei vabasta. Puudutud tsüklites tuleb vastavalt Kooli poolt pakutud võimalustele tagantjärele osaleda. Igakuised maksed võivad tasumata jääda vaid juhul, kui õpilasele tehakse teistsugune maksegraafik.

Kui Õppija ei soovi osaleda koolitustel täismahus või soovib läbida koolituse tavagraafikuga võrreldes lühema aja jooksul, tuleb sellest Koolile teada anda. Õppijale koostatakse sel juhul erikava koos teistsuguse maksegraafikuga.

Kui Õppija soovib tavapärasest erinevat maksegraafikut või taotleb õppemaksust vabastamist, tuleb selle kohta esitada Kooli direktorile põhjendatud avaldus. Avaldus vaadatakse läbi ja viiakse vajadusel avaldajaga läbi vestlus kuu aja jooksul.

Kui Õppija eest tasub õppemaksu teine füüsiline isik või ettevõte, tuleb Õppijal sellest Koolile teada anda.

Tekkivad vaidlused püütakse lahendada Kooli ja Õppija vahelistel läbirääkimistel. Kokkulepete mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras. Kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud.


Kooli direktor Annely Soots